Regulamin Studenckiej Karty Rabatowej „ZNIŻAK”

Słupsk, 01 lipca 2017 r

Spis treści
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KARTY 
ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PARTNERÓW 
ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
ZAŁĄCZNIK NR 1. DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROGRAMU „ZNIŻAK” – STUDENCKA KARTA RABATÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ 
ZAŁĄCZNIK NR 2. AWERS ORAZ REWERS KARTY „ZNIŻAK”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Studenckiej Karty Rabatów Studentów i Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku „zniŻAK” zwanej dalej Kartą.
§ 2
Organizatorem projektu i wydawcą studenckiej Karty jest Sekcja ds. Promocji Uczelni (ul. Boh. Westerplatte 64, pok. 211/212, 76-200 Słupsk), zwana dalej Organizatorem.
§ 3
Partnerami projektu Karty są słupskie firmy usługowe, kulturalne, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora.
§ 4
Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.
§ 5
1. Karta oraz związane z nią zniżki i rabaty przysługują jej posiadaczowi od momentu otrzymania Karty do momentu ukończenia przez niego studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2. Karta obowiązuje wraz z ważną legitymacją studencką studenta/doktorancką doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku.
§ 6
Każdy posiadacz Karty akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KARTY

§ 7
Posiadaczem Karty może zostać student oraz doktorant Akademii Pomorskiej w Słupsku bez względu na formę studiów oraz poziom studiów.
§ 8
Karta jest wydawana bezpłatnie, posiada swój unikalny numer, który jest jednocześnie numerem albumu.
§ 9
1. Warunkiem otrzymania Karty jest posiadanie statusu studenta/doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2. Przy odbiorze Karty użytkownik zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej.
§ 10
Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim.
§ 11
Karta jest ważna tylko w przypadku posiadania aktualnej legitymacji studenckiej studenta/legitymacji doktoranckiej doktoranta Akademii Pomorskiej w Słupsku.
§ 12
Cele karty:
1. Zaangażowanie studentów oraz doktorantów do zwiększonego korzystania z oferty kulturalnej, rozrywkowej oraz usługowej na terenie miasta Słupska;
2. Poprawa wizerunku miasta Słupska, jako ciekawego i przyjaznego studentom.
§ 13
Karta wydawana jest w Sekcji ds. Promocji Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Westerplatte 64, pok. 211, 76-200 Słupsk) lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
§ 14
Karta jest wydawana jednorazowo.
§ 15
Karta obowiązuje we wszystkich punktach usługowych, kulturalnych, gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych i edukacyjnych deklarujących uczestnictwo w projekcie, jako Partner.
§ 16
Lista partnerów projektu i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie internetowej Karty oraz na fanpage’u na Facebooku.
§ 17
Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.
§ 18
Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty Partnerowi.
§ 19
Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić Posiadacza Karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, posługującej się Kartą.
§ 20
Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.

§ 21
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.
§ 22
W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty prosimy o kontakt z Organizatorem.

 

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PARTNERÓW

§ 23
Współpraca dla Partnerów projektu Karty jest bezpłatna.
§ 24
Partnerzy przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień.
§ 25
Organizator zobowiązuje się do promocji Partnera oraz jego oferty na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, między innymi poprzez takie kanały jak: strona internetowa, zakładka na stronie Akademii Pomorskiej oraz fanpage na Facebooku.

§ 26
Partnerzy lub ich przedstawiciele mają prawo poprosić Posiadacza Karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się Kartą.

 

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
Organizator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.
§ 28
W przypadku zmiany regulaminu posiadacze karty są niezwłocznie informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę www, fanpage na Facebooku oraz mailing.
§ 29
W przypadku braku akceptacji regulaminu posiadacz Karty przestaje być uprawniony do korzystania z przywilejów, wynikających z posiadania Karty.
§ 30
Przystępując do projektu Karty, uczestnicy akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.Załącznik nr 1

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROGRAMU „zniŻAK” – STUDENCKA KARTA RABATOWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ

Mając na uwadze konieczność zintensyfikowania działań mających na celu poprawę jakości zasobów ludzkich w naszym Mieście deklarujemy wolę współpracy przy realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach programu pod nazwą „zniŻAK” – Studencka Karta Rabatowa Studentów i Doktorantów Akademii Pomorskiej, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi do zwiększonej intensywności korzystania z oferty kulturalno-rozrywkowych oraz usługowej w naszym Mieście, a także poprawa wizerunku Miasta Słupska jako miasta ciekawego i przyjaznego studentom.

Podpis upoważnionej osoby Pieczęć firmy

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów w zakresie współpracy przy realizacji programu:

• ze strony Akademii Pomorskiej/Samorządu Studenckiego

• ze strony firmy

 

© 2017 Akademia Pomorska w Słupsku. Strona projektu „zniŻAK” Karta Rabatowa Studentów i Doktorantów Akademii Pomorskiej.